#
ชื่อกลุ่มโรงเรียน ปี 2562
โรงเรียน
ประกาศผล/กิจกรรม
นร.
ครู
กก.
ตัวแทน
โอน นร.
โอน กก.
สถานะ
สถิติ
ผู้ใช้งานล่าสุด
1 ระบบแข่งขันระดับพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 esan69.sillapa.in
0
0 / 0(0.00%)
0
0
0
0
0
2 กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
0
0 / 0(0.00%)
0
0
0
0
0
3 กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์
0
0 / 0(0.00%)
0
0
0
0
0
4 กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
0
0 / 0(0.00%)
0
0
0
0
0
5 กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
0
0 / 0(0.00%)
0
0
0
0
0
6 กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก
0
0 / 0(0.00%)
0
0
0
0
0
7 กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์
0
0 / 0(0.00%)
0
0
0
0
0
8 กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
0
0 / 0(0.00%)
0
0
0
0
0
9 กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร
0
0 / 0(0.00%)
0
0
0
0
0
10 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
0
0 / 0(0.00%)
0
0
0
0
0
11 กลุ่มโรงเรียนมออีแดง
0
0 / 0(0.00%)
0
0
0
0
0
12 ระบบทดสอบกลุ่ม
0
0 / 0(0.00%)
0
0
0
0
0
#
ชื่อกลุ่มโรงเรียน ปี 2561
โรงเรียน
ประกาศผล/กิจกรรม
นร.
ครู
กก.
ตัวแทน
โอน นร.
โอน กก.
สถานะ
สถิติ
ผู้ใช้งานล่าสุด
1 กลุ่มโรงเรียนมออีแดง
19
287 / 287(100.00%)
931
696
247
285
โอนแล้ว
ยังไม่โอน
ปิด
2,389
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
2 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
24
287 / 287(100.00%)
1,292
971
749
314
โอนแล้ว
ยังไม่โอน
ปิด
2,953
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
3 กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร
23
287 / 287(100.00%)
1,333
1,003
290
289
โอนแล้ว
ยังไม่โอน
ปิด
2,544
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
4 กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
19
287 / 287(100.00%)
961
770
813
239
โอนแล้ว
ยังไม่โอน
ปิด
1,556
โรงเรียนบ้านกันจาน
5 กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์
24
287 / 287(100.00%)
1,246
857
297
294
โอนแล้ว
ยังไม่โอน
2,682
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
6 กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก
21
287 / 287(100.00%)
1,080
853
538
292
โอนแล้ว
ยังไม่โอน
2,227
โรงเรียนบ้านโดนอาว
7 กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
16
287 / 287(100.00%)
613
467
315
199
โอนแล้ว
ยังไม่โอน
ปิด
1,488
โรงเรียนบ้านหนองจิก
8 กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
27
287 / 287(100.00%)
1,963
1,430
903
384
โอนแล้ว
ยังไม่โอน
ปิด
4,283
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
9 กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์
25
287 / 287(100.00%)
1,362
957
645
295
โอนแล้ว
ยังไม่โอน
ปิด
3,165
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
10 กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
21
287 / 287(100.00%)
830
633
161
266
โอนแล้ว
ยังไม่โอน
ปิด
1,891
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
#
ชื่อกลุ่มโรงเรียน ปี 2560
โรงเรียน
ประกาศผล/กิจกรรม
นร.
ครู
กก.
ตัวแทน
โอน นร.
โอน กก.
สถานะ
สถิติ
ผู้ใช้งานล่าสุด
1 กลุ่มโรงเรียนมออีแดง
19
283 / 283(100.00%)
992
714
526
241
โอนแล้ว
โอนแล้ว
ปิด
3,616
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
2 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
24
283 / 283(100.00%)
1,354
973
759
253
โอนแล้ว
โอนแล้ว
ปิด
5,680
โรงเรียนบ้านดู่
3 กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร
23
283 / 283(100.00%)
1,404
1,047
250
220
โอนแล้ว
โอนแล้ว
ปิด
3,859
โรงเรียนบ้านกระเบา
4 กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
19
283 / 283(100.00%)
968
753
718
200
โอนแล้ว
โอนแล้ว
2,538
โรงเรียนบ้านกันจาน
5 กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์
24
283 / 283(100.00%)
1,331
867
462
251
โอนแล้ว
โอนแล้ว
ปิด
4,103
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
6 กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก
21
283 / 283(100.00%)
1,002
750
370
229
โอนแล้ว
โอนแล้ว
4,067
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
7 กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
16
283 / 283(100.00%)
535
393
294
158
โอนแล้ว
โอนแล้ว
3,596
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
8 กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
27
283 / 283(100.00%)
2,180
1,504
854
314
โอนแล้ว
โอนแล้ว
ปิด
5,849
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
9 กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์
25
283 / 283(100.00%)
1,345
984
540
251
โอนแล้ว
โอนแล้ว
ปิด
6,990
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
10 กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
21
283 / 283(100.00%)
847
645
200
215
โอนแล้ว
โอนแล้ว
3,323
โรงเรียนบ้านโนนจิก
11 ระบบแข่งขันระดับพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 esan67.kanthalak.com
219
276 / 276(100.00%)
5,545
3,672
1,205
241
ยังไม่โอน
ยังไม่โอน
ปิด
23,757
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
#
ชื่อกลุ่มโรงเรียน ปี 2559
โรงเรียน
ประกาศผล/กิจกรรม
นร.
ครู
กก.
ตัวแทน
โอน
สถิติ
ผู้ใช้งานล่าสุด
online
1 กลุ่มโรงเรียนมออีแดง
19
264 / 264(100.00%)
931
671
846
138
โอนแล้ว
4,650
ผู้ดูแลระบบ
0
2 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
23
264 / 264(100.00%)
1,247
890
628
152
โอนแล้ว
8,176
โรงเรียนบ้านดู่
0
3 กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร
23
264 / 264(100.00%)
1,513
1,068
759
141
โอนแล้ว
4,921
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
0
4 กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
19
264 / 264(100.00%)
1,013
751
698
112
โอนแล้ว
6,268
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
0
5 กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์
21
264 / 264(100.00%)
1,005
677
510
142
โอนแล้ว
5,362
โรงเรียนบ้านขะยูง
0
6 กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก
21
264 / 264(100.00%)
1,191
805
424
144
โอนแล้ว
4,668
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
0
7 กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
16
264 / 264(100.00%)
672
495
317
110
โอนแล้ว
4,220
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
0
8 กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
26
264 / 264(100.00%)
2,265
1,470
877
174
โอนแล้ว
6,877
โรงเรียนบ้านตระกวน
0
9 กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์
24
264 / 264(100.00%)
1,133
819
557
137
โอนแล้ว
3,689
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
0
10 กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
20
264 / 264(100.00%)
837
578
279
125
โอนแล้ว
5,400
โรงเรียนบ้านโนนจิก
0
11 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 (โคกนาโก)
10
264 / 264(100.00%)
582
443
369
117
ยังไม่โอน
1,832
ผู้ดูแลระบบ
0
12 กลุ่มโรงเรียนเอกชน
7
264 / 264(100.00%)
316
208
81
73
โอนแล้ว
2,738
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
0

ระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับกลุ่มโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com